Obowiązek informacyjny

1) Administratorem danych osobowych użytkowników przetwarzanych na stronach Wrocławskiego Teatru Komedia jest Wrocławski Teatr Komedia W. Dąbrowski, P. Okoński s.c., Plac Teatralny 4, 50-051 Wrocław wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadający numer NIP 894-10-09-807, REGON 930438481, adres e-mail biuro@teatrkomedia.com.

2) Administrator wyznaczył adres email iod@teatrkomedia.com do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3) Dane osobowe Klienta są gromadzone tylko w takim zakresie w jakim to jest konieczne.
Dane te nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy i zgody Klienta. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora Danych:

a.podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody tj. jeśli taka zgoda została udzielona

b.upoważnionym pracownikom Administratora danych

c. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora Danych, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych.

4) Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

5) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta przez Klienta poprzez przesłanie cofnięcia zgody w formie e-mail na adres iod@teatrkomedia.com lub pocztą na adres: Wrocławski Teatr Komedia W. Dąbrowski, P. Okoński s.c., Plac Teatralny 4; 50-051 Wrocław

6) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Klientowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych

7) Administrator danych przetwarza dane Klienta w zakresie danych osobowych, danych adresowych, teleadresowych i poczty elektronicznej.

8) Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora danych, o ile Klienta wyrazi taką zgodę;

a.dla celu realizacji rezerwacji i sprzedaży produktów ( biletów i voucherów);

b.do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania Newslettera z informacjami o bieżących i nowych wydarzeniach organizowanych przez Wrocławski Teatr Komedia;

c.dla celów statystycznych i analiz;

d.dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych;

9) Dane będą przetwarzane przez do momentu odwołania udzielonej zgody przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

10) Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu Klienta, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

11) Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób do tego nieupoważnionych, od 25 maja 2018 na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej RODO) oraz innych obowiązujących przepisów określających zasady ochrony danych osobowych.