Obowiązek informacyjny
„WROCŁAWSKI  Teatr  KOMEDIA  s.c. W. Dąbrowski , P. Okoński ”,  z  siedzibą: 50 – 051  Wrocław, pl. Teatralny 4 , wpisanymi do  Centralnej  Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej  Rzeczypospolitej Polskiej ,  NIP :  894 – 10 – 09 – 807   informuje, że:
1)    „WROCŁAWSKI  Teatr  KOMEDIA  s.c. W. Dąbrowski , P. Okoński ”,  z  siedzibą: 50 – 051  Wrocław, pl. Teatralny 4 , wpisanymi do  Centralnej  Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej  Rzeczypospolitej Polskiej ,  NIP :  894 – 10 – 09 – 807  (zwany dalej: Administratorem)  będzie administratorem danych osobowych  osób fizycznych podanych przez nie  związku z  korzystaniem ze strony www. teatrkomedia.com i usług Teatru.
2)    Administrator danych przetwarza dane Klienta w zakresie danych osobowych, danych adresowych, teleadresowych i poczty elektronicznej. Administrator informuje także, że odnośnie dokumentów opisanych w § 26a ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861)(zaświadczenie o szczepieniu, ozdrowieniu, ewentualnie dokument potwierdzający negatywny wynik testu RT-PCR   lub antygenowego na obecność CARS COV -2 nie starszy niż 48 h), przy czym poza okazaniem dokumentu (w wersji papierowej lub elektronicznej na urządzeniu przenośnym), jego jednorazowym  zeskanowaniu w sposób nie pozwalający na zachowanie danych, przez bezpłatną aplikację Ministerstwa Zdrowia UCC - Unijny Certyfikat COVID przy wejściu do Teatru, Administrator nie przetwarza w żaden sposób danych osobowych inkorporowanych w dokumencie.
3)    Dane osobowe Klienta są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim to jest konieczne. 
4)    Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora lub podmioty działające na jego zlecenie wyłącznie w celu:  
a)    udostępniania zasobów strony internetowej oraz 
b)    realizacji i rozliczenia konkretnej usługi, w tym dotyczącej udziału w wydarzeniach Teatru, umowy z nią związanej i na czas jej obowiązywania, (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), a po jej rozwiązaniu lub zakończeniu, wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym
c)    w  ramach wymaganego prawem obowiązku dokumentowania działalności  prowadzonej przez administratora(art. 6 ust. 1 pkt c) RODO) czy   
d)    uzasadnionego prawnie interesu administratora, jakim jest w szczególności ustalanie i  dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), albo też  
e)    na podstawie wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą zgody:
- dane zwykłe  (art. 6 ust. 1   pkt a RODO), 
- zaś odnośnie okazywania dokumentów wymienionych  § 26a ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861), tj: unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19. lub  w odniesieniu do danych innych danych o szczególnym charakterze – podstawa prawna art. 9 ust. 2 pkt a) RODO)  na czas i w zakresie, w jakim zgody udzielono.
5)    Administrator w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim przy realizacji celu , np. administratora.Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora Danych:
a)    podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody tj. jeśli taka zgoda została udzielona
b)    upoważnionym pracownikom Administratora danych
c)    podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora Danych, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych, 
d)    urzędom dokonującym rozliczeń publicznoprawnych pracowników i kontrahentów
Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie dopuszczalnym dla ich przetwarzania  przez administratora uzasadnionym celem przetwarzania.
6)    Dane te nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy i zgody Klienta.
7)    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych  ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą - prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8)    W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Klientowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. 
9)    Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi  na niezgodne z prawem przetwarzanie danych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu Klienta, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, odnośnie Polski - Prezes Urzędu Ochrony danych osobowych, dane adresowe:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
10)    Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie administratora we Wrocławiu przy pl. Teatralnym 4, lub  w miejscu prowadzenia działalności  przez podmiot przetwarzający dane na zlecenie administratora.
11)     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta przez Klienta poprzez przesłanie cofnięcia zgody w formie e-mail na adres iod@teatrkomedia.com lub pocztą na adres: Wrocławski Teatr Komedia W. Dąbrowski, P. Okoński s.c., Plac Teatralny 4; 50-051 Wrocław
12)    Dane te będą przetwarzane do momentu odwołania udzielonej zgody przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
13)    W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, administrator będzie miał prawo do przetwarzania  danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w  zakresie wskazanym w punkcie 4) powyżej, przy czym cofnięcie zgody w zakresie okazania dokumentów, o których mowa w punkcie 2, a wynikających z  § 26a ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861) (zaświadczenie o szczepieniu, ozdrowieniu ewentualnie dokument potwierdzający negatywny wynik testu RT-PCR   lub antygenowego na obecność CARS COV -2 nie starszy niż 48 h), uniemożliwi wzięcie udziału w wydarzeniach stacjonarnych organizowanych przez Teatr.
14)    Z przysługujących wobec  Administratora danych  uprawnień osoba, której dane dotyczą może skorzystać w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: „WROCŁAWSKI  Teatr  KOMEDIA  s.c. W. Dąbrowski, P. Okoński”,  50 – 051  Wrocław, pl. Teatralny 4 , z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznejiod@teatrkomedia.com, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.
15)    Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób do tego nieupoważnionych, od 25 maja 2018 na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej RODO) oraz innych obowiązujących przepisów określających zasady ochrony danych osobowych.

Text...