REGULAMIN
REGULAMIN VOUCHERY
REGULAMIN SZATNI
REGULAMIN

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPEKTAKLU DLA WIDZÓW WROCŁAWSKIEGO TEATRU KOMEDIA

 

Niniejszy Regulamin, ustanowiony przez Organizatora Wrocławskiego Teatru Komedia, tj. spółkę  pod nazwą „WROCŁAWSKI TEATR KOMEDIA S.C. W. Dąbrowski, P. Okoński” z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Teatralnym 4;  NIP: 894-10-09-807, (Organizator), określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach Teatru i korzystania z widowni Wrocławskiego Teatru Komedia (Teatr).

Celem Regulaminu jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie im bezpiecznego i komfortowego uczestnictwa w spektaklach Wrocławskiego Teatru Komedia.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Widzowie Wrocławskiego Teatru Komedia zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu i zapoznania się z jego treścią przed zakupem biletu na spektakl, a w odniesieniu do osób , które uczestniczą w spektaklu na zaproszenie, najpóźniej przed wejściem do foyer. 

2.Zasady postępowania określone niniejszym regulaminem obowiązują na całym terenie Wrocławskiego Teatru Komedia.

3.Wstęp na widownię Wrocławskiego Teatru Komedia jest możliwy za okazaniem ważnego biletu lub zaproszenia.

4.Widzowie spóźnieni na spektakl (Duża scena), mają możliwość uczestnictwa w spektaklu , jednakże wejście na widownię jest możliwe w momencie wskazanym im przez Obsługę Widowni i zajmują miejsca wskazane przez Obsługę Widowni.

4a. Widzowie spóźnieni na spektakl (Sala Kameralna),nie mają możliwości uczestnictwa w spektaklu.

5.Podczas spektakli i wydarzeń artystycznych na terenie Wrocławskiego Teatru Komedia zabrania się:

a.dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez zgody dyrekcji Wrocławskiego Teatru Komedia. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r. z późn. zmianami) działania takie są nielegalne, a dopuszczające się ich osoby narażają się na  odpowiedzialność cywilną i karną

b.korzystania z telefonów komórkowych w czasie spektaklu

c.spożywania alkoholu i palenia tytoniu oraz środków psychoaktywnych, poza przypadkami serwowania tzw. symbolicznej lampki wina dla uczestników premier spektakli

d.głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie spektaklu osobom uczestniczącym w wydarzeniu

e.wnoszenia i spożywania na sali teatralnej artykułów spożywczych i napojów

f.wnoszenie przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwu osób przebywających w Teatrze.

6.Szatnia Wrocławskiego Teatru Komedia, co do zasady jest obowiązkowa, bezpłatna i dozorowana. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz dokumenty pozostawione w szatni.  Regulamin szatni znajduję się na stronie internetowej Teatru.

7.Po zakończeniu spektaklu, widz zobowiązany jest do pozostawienia miejsca na widowni w stanie uporządkowanym.

8.Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia Teatru, obowiązuje odszkodowanie w pełnej wartości zniszczonego mienia. Przypadki niszczenia lub uszkodzenia wyposażenia Teatru będą zgłaszane na Policję.

9.Na spektakle i wydarzenia artystyczne Wrocławskiego Teatru Komedia  nie mają wstępu:

a.osoby nie posiadające biletu wstępu lub zaproszenia na dane wydarzenie

b.osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających

c.osoby zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, niniejszym regulaminem i/lub zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników wydarzenia artystycznego lub personelu Teatru.

10.Wszystkie spektakle Wrocławskiego Teatru Komedia odbywają się przy ulicy pl.Teatralny 4

 

II. REPERTUAR TEATRU

1.Repertuar Teatru dostępny jest na stronie internetowej Teatru pod  linkiem http://rezerwacje.teatrkomedia.com/.

2.Teatr nie odpowiada za błędne daty, godziny lub tytuły spektakli podawane w mediach.

 

III. SPRZEDAŻ ORAZ REZERWACJA BILETÓW

1.Cennik biletów na wydarzenia Wrocławskiego Teatru Komedia dostępny jest na stronie internetowej Teatru: www.teatrkomedia.com/ Bilety - ceny biletów.

2.Cennik biletów oraz zasady rabatów udostępnia się widzowi do wglądu. Ogłaszane ceny są cenami brutto bez zastosowania rabatów.

3.Bilety ulgowe, o ile takie przewidziano, przysługują (od XI rzędu) i oferowane są emerytom, rencistom, osobom z niepełnosprawnością, uczniom i studentom - po okazaniu dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi.

4.Rezerwacji można dokonać osobiście w kasie Teatru, czynnej od wtorku do piątku w godzinach od 16:00 do 19:00 oraz w weekendy na dwie godziny przed spektaklem, telefonicznie lub mailowo.

5.Rezerwacja biletów grupowych jest możliwa w kasie teatru, telefonicznie lub mailowo.

6.Termin odbioru oraz opłaty rezerwacji grupowych ustalany jest indywidualnie.

7.W przypadku rezerwacji internetowej lub telefonicznej, widzowie wyrażają zgodę na kontakt ze strony Teatru na podany adres e-mail lub numer telefonu.

8.Płatności za bilety można dokonać w kasie Teatru w godzinach pracy kasy.  Teatr akceptuje płatności gotówką, kartą płatniczą lub przelewem.

9.Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących przypadkach:

a.gdy wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niezależnymi od Teatru okolicznościami

b.gdy widz jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych osób

c.wystąpienia siły lub  zdarzenia losowego niezależnego od woli Wrocławskiego Teatru Komedia.

 

IV. FAKTURY VAT

1.Faktury VAT wystawiane są na wyraźne życzenie widzów. Dane do faktury (imię i nazwisko, nazwa firmy, dokładny adres, numer NIP), należy przesłać mailem przed zakupem biletów (nie dotyczy zakupu biletów on-line) na adres e-mail: kasa@teatrkomedia.com

2.Podatnicy dokonujący zakupu na potrzeby działalności gospodarczej lub osoby fizyczne powinny o tym fakcie poinformować kasjera w momencie zakładania rezerwacji. Numer NIP, bądź dane osobowe powinny zostać podane przed wydrukowaniem paragonu. Późniejsza deklaracja skutkuje brakiem możliwości zmiany charakteru zakupu i tym samym brakiem możliwości wystawienia faktury VAT.

3.Obowiązkowe dane, które będą widniały na fakturze VAT, należy przesłać wraz z numerem rezerwacji na maila kasa@teatrkomedia.com (rezerwacje stacjonarne, telefoniczne, mailowe).

4.Faktura VAT za zakup internetowy zostanie wystawiona automatycznie po zaznaczeniu opcji “Chcę otrzymać fakturę VAT” w procesie rezerwacji oraz wpisaniu wymaganych danych do faktury, a następnie przesłana na adres mailowy.

5.Faktura VAT za zakup stacjonarny, telefoniczny, mailowy  zostanie wystawiona na wyraźne życzenie widza,  jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone przed zaksięgowaniem środków pieniężnych na  koncie Teatru.

6.Widz ma obowiązek zgłoszenia chęci otrzymania faktury VAT oraz przekazania danych do jej wystawienia przed zaksięgowaniem środków na koncie bankowym Teatru. W przeciwnym wypadku zostanie wystawiony paragon bez numeru NIP.

 

V. ZWROT BILETÓW

1.Bilety zakupione w kasie Teatru lub przelewem tradycyjnym są bezzwrotne.

2.Zwrot pieniędzy za zakupione bilety dokonywany jest za pomocą gotówki lub za pomocą systemu płatności internetowej.

3.Zwrot biletów zakupionych za pośrednictwem Dystrybutora e-Wejściówki bez wykupionego pakietu „Zwrot kosztów biletów na 24H” nie przysługuje.

4.Bilety zeskanowane podczas kontroli nie podlegają zwrotowi.

5.W przypadku odwołanego spektaklu istnieje możliwość wymiany na inny spektakl lub zwrotu zakupionych biletów.

6.Zwrot biletów zakupionych przez stronę internetową teatru jest dozwolony tylko i wyłącznie przy zakupie pakietu: „Zwrot kosztów biletów na 24h”.

7.Aby wykonać zwrot/wymianę przy zakupionym pakiecie 24H należy: przesłać numer rezerwacji na maila: kasa@teatrkomedia.com

Informacje jakie należy zawrzeć w mailu:

- wybór opcji(zwrot/wymiana),

- numer rezerwacji,

- jeżeli została wybrana wymiana obowiązkowo należy dopisać nowo wybrany spektakl (termin spektaklu), wybrane miejsca

 

VI. WYMIANA BILETU NA INNY TERMIN

1.Wymiana biletów zakupionych przez stronę internetową jest dozwolona tylko i wyłącznie przy zakupie pakietu: „Wymiana biletów na 72h”.

2.Jednorazowa wymiana biletów na inny spektakl jest możliwa przy wykupie pakietu „Wymiana biletów na 72h” najpóźniej na 72h przed zaplanowanym wydarzeniem.

3. Aby wykonać wymianę przy zakupionym pakiecie 72H należy: przesłać numer rezerwacji na maila: kasa@teatrkomedia.com

Informacje jakie należy zawrzeć w mailu:

- numer rezerwacji,

- nowo wybrany spektakl (termin spektaklu), wybrane miejsca.

 

VII. VOUCHER - bilet upominkowy

1.Voucher jest to bilet otwarty z określonym terminem ważności.

2.Zasady korzystania z voucherów zawarte są w Regulaminie na stronie www.teatrkomedia.com/Vouchery.

3.Voucher ważny jest 3 lub 12 miesięcy.

 

VIII.  KONTROLA BILETÓW

1.Widz korzystający z usług Teatru zobowiązany jest posiadać przy sobie oryginalny, ważny na dany spektakl, bilet zakupiony on-line lub w kasie Teatru.

2.Bilet podlega kontroli w momencie wejścia na widownię.

3.Bilet może być kontrolowany kilkakrotnie w czasie trwania spektaklu.

4.Do kontroli biletów upoważnieni są pracownicy Teatru wyznaczeni do obsługi widowni.

5.Pracownik Teatru może zażądać okazania dokumentu uprawniającego do zniżek.

6.Po wejściu na teren widowni, widzowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do nadawanych komunikatów oraz zaleceń obsługi widowni.

 

IX. ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU WYDARZENIA

1.Informacje dotyczące ewentualnych zmian w programie wydarzeń są udostępniane niezwłocznie na stronie internetowej Wrocławskiego Teatru Komedia: www.teatrkomedia.com lub poprzez media społecznościowe

2.Posiadacz biletu powinien sprawdzić, czy wydarzenie nie zostało odwołane, zmienione lub przeniesione na inny termin.

3.W przypadku konieczności odwołania spektaklu Teatr zaoferuje widzom, którzy nabyli bilety w kasie Teatru możliwość zamiany na inny termin lub voucher lub zwrot pełnej kwoty uiszczonej za, przy czym zamiana może być dokonana jedynie w cenach wynikających z cennika Teatru za dopłatą lub zwrotem ewentualnej różnicy.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych organizatora zostaną wyproszone z terenu Wrocławskiego Teatru Komedia, a w sytuacjach  drastycznych lub naruszających przepisy prawa Teatr ma prawo zawiadomić o ich zachowaniu odpowiednie służby porządkowe.

2.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do dyrekcji Wrocławskiego Teatru Komedia.

3.Wszelkie sprawy sporne należy zgłaszać do dyrekcji Teatru.

4.W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia spraw spornych zostaną one rozpatrzone przez Sąd Powszechny.

5.Wrocławski Teatr Komedia informuje, że nabywca biletu/ widz, działając jako konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W szczególności poprzez zastosowanie przepisów alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) – z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych – w szczególności rzeczników praw konsumenta, arbitrów, mediatorów. Więcej informacji konsument może znaleźć na stronie UOKiK , a także korzystając z platformy ODR (Online Dispute Resolution), Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika będącego konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

6.Regulamin może ulec zmianie z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez widza do dnia zmiany Regulaminu.

7.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2022 r. z późniejszymi zmianami.

REGULAMIN VOUCHERY
REGULAMIN SZATNI