REGULAMIN SARS-COV-2
REGULAMIN
REGULAMIN VOUCHERY
REGULAMIN SZATNI
REGULAMIN SARS-COV-2

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPEKTAKLU DLA WIDZÓW WROCŁAWSKIEGO TEATRU KOMEDIA - SARS-COV-2

 

Wejście do Wrocławskiego Teatru Komedia jest możliwe tylko za:

 

Okazaniem certyfikatu o zaszczepieniu przeciwko COVID-19.

Okazaniem aktualnego wyniku testu RT-PCR lub wyniku testu antygenowego na obecność wirusa Sars-Cov-2 ( COVID-19) z wynikiem negatywnym

 

Certyfikat, Covid-19

 

I. ZASADY DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ( dalej Uczestników)

1. Na terenie Teatru widzowie są zobowiązani do :

* Posiadania maseczki ochronnej oraz zakrywania ust i nosa. Osoby naruszające powyższe zakazy nie zostaną wpuszczone na widownię lub zostaną usunięte z widowni i budynku Teatru.

* Obowiązek noszenia maseczki obowiązuje w całym budynku Teatru, zarówno na widowni , jak i foyer oraz podczas trwania spektaklu.

* Przy wejściu do budynku teatru obowiązuje dezynfekcji rąk ( płyn do dezynfekcji jest udostępniony na terenie Teatru : przy kasie biletowej, przy wejściu głównym, w oznaczonych miejscach foyer oraz w toaletach umieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym).

* Powstrzymania się od spożywania napojów oraz posiłków.

* W teatrze należy pojawić się najpóźniej na 10 min przed rozpoczęciem spektaklu.

* Widzowie są zobowiązani do zajmowania miejsc zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie.

2. Uczestnicząc w wydarzeniach Wrocławskiego Teatru Komedia każdy widz na własną odpowiedzialność zobowiązany jest ocenić sytuację, własny stan zdrowia i ryzyko zakażenia COVID – 19, przyjmując do wiadomości, iż mimo zachowania reżimu sanitarnego Teatr nie może zagwarantować widzom całkowitego zniwelowania ryzyka zakażenia.

3. Przyjmuje się, że każdy widz przystępując w charakterze uczestnika do wydarzenia Wrocławskiego Teatru Komedia, oświadcza, że nie jest osobą zakażoną COVID -19 , nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia zachorowania, widz zobowiązany jest z własnej inicjatywy odstąpić od udziału w wydarzeniu przed wejściem na teren Teatru.

4. Widzowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do nadawanych komunikatów i zaleceń obsługi widowni Teatru związanych z reżimem sanitarnym oraz dostosowania się do procedury wpuszczania widzów na teren Teatru i opuszczania przez nich jego terenu.

5. Widzowie proszeni są o zgłaszanie Obsłudze Widowni wszelkich przypadków stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa sanitarno –epidemicznego dla nich lub innych widzów. 

 

II. ORGANIZACJA WIDOWNI

1.       Teatr jest otwierany dla widzów na 1 godz. Przed wyznaczoną godziną spektaklu.

2.       Teatr rozpoczyna wpuszczanie Widzów na widownię na 20 minut przed spektaklem.

3.       Przed wejściem na foyer Teatru odbywa się kontrola biletów przy zachowaniu dystansu 1,5 m.

4.       Po zakończeniu spektaklu obowiązuje zasada etapowego i strefowego opuszczania widowni przez Widzów.

5.       Przy przemieszczaniu się wewnątrz Teatru zaleca się zachować dystans 1,5 m.

6.       Kawiarnia teatralna jest nieczynna do odwołania

7.       Korzystanie z windy jest możliwe w tylko uzasadnionych przypadkach ( konieczność z skorzystania z windy prosimy zgłosić Obsłudze Teatru).

8.       Szatnia Teatru jest czynna 45 min przed rozpoczęciem spektaklu. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz dokumenty pozostawione w szatni.

 

III. DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ ORAZ WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

1.       Po każdym spektaklu obiekt jest dezynfekowany

2.       Wentylacja i klimatyzacja widowni ( pobierająca w celu schłodzenia powietrza z zewnątrz) zostaje załączona na godzinę przed spektaklem i pozostaje włączona przez godziną po spektaklu.

 

IV. SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

1.       Widzowie  niestosujący się do instrukcji i poleceń pracowników Obsługi Widowni Teatru w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru.

2.       W takim przypadku nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet ani jego wymiana.

3.       Teatr ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałych naruszeniach odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno-epidemiologiczne.

 

V. POLITYKA INFORMACYJNA

1.       Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej pod adresem: Informacje o biletach (teatrkomedia.com)

2.       Każdy uczestnik wydarzeń akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się zastosować do zasad w nim opisanych.

3.       Ważne dla bezpieczeństwa Widzów informacje przekazywane są za pomocą komunikatów głosowych.

REGULAMIN
REGULAMIN VOUCHERY
REGULAMIN SZATNI